โรงเรียนอนุบาลตรัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  0
  179
  ตรัง ประเภทงาน พนักงานราชการ-ลูกจ้างชั่วคราว

  ด้วย โรงเรียนอนุบาลตรัง  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  จำนวน  ๒  ตำแหน่ง  คือ  ครูอัตราจ้างและช่างคอมพิวเตอร์  โรงเรียนอนุบาลตรัง  จึงประกาศรับสมัคร

  บุคคลเพื่อคัดเลือก สรรหา  รายละเอียด  ดังนี้

  ๑.  ตำแหน่ง  ที่เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือก

    ๑.๑  ตำแหน่ง  ครู สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์     จำนวน  ๑  อัตรา

  อัตราเงินเดือน   ๙,๗๐๐  บาทต่อเดือน

    ๑.๒  ตำแหน่ง  ช่างคอมพิวเตอร์            จำนวน  ๑  อัตรา

  อัตราเงินเดือน   ๗,๕๐๐ บาทต่อเดือน

  ๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

  ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป

  (๑)  มีสัญชาติไทย

  (๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่า  ๒๕  ปีบริบูรณ์

  (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

  (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ

  จิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙

  (๕)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ใน

  พรรคการเมือง

  (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ    ความผิด

  ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

  (๗)   ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ

  หน่วยงานอื่นของรัฐ

  (๘)  ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร หรือนักพรต นักบวช

  ๒.๒  คุณสมบัติ  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

  (๑)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์

  (๒)  มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้

   

  เอกสารหลักฐานในการสมัครตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  ดังนี้

  ๑.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว

  ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน   จำนวน  ๒  รูป

  ๒.  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหรือสำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ

  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ในสาขาวิชา  หรือวิชาเอกตรงตามกลุ่มวิชา

  ที่ระบุ ฉบับจริงพร้อมสำเนา    จำนวน  ๑  ฉบับ

  ๓.  สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู ฉบับจริงพร้อมสำเนา                  จำนวน  ๑  ฉบับ

  ๔.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน              จำนวน  ๑  ฉบับ

  ๕.  สำเนาทะเบียนบ้าน                    จำนวน  ๑  ฉบับ

  ๖.  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล    จำนวน  ๑  ฉบับ

  ๗.  หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)             จำนวน  ๑  ฉบับ

  ทั้งนี้  ให้รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ

  ๒.๓  คุณสมบัติ  ตำแหน่ง ช่างคอมพิวเตอร์

  (๑)  วุฒิการศึกษา ปวส.คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  (๒)  มีประสบการณ์ด้านช่างคอมพิวเตอร์

  (๓)  มีสุขภาพแข็งแรง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

   

  เอกสารหลักฐานในการสมัครตำแหน่ง ช่างคอมพิวเตอร์  ดังนี้

  ๑.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว

  ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน        จำนวน  ๒  รูป

  ๒.  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหรือสำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ

  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ในสาขาวิชา  หรือวิชาเอกตรงตามกลุ่มวิชา

  ที่ระบุ ฉบับจริงพร้อมสำเนา     จำนวน  ๑  ฉบับ

  ๓.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                จำนวน  ๑  ฉบับ

  ๔.  สำเนาทะเบียนบ้าน          จำนวน  ๑  ฉบับ

  ๕.  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล    จำนวน  ๑  ฉบับ

  ๖.  หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)              จำนวน  ๑  ฉบับ

  ทั้งนี้  ให้รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ

  ๓. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องกลุ่มงานบริหารงานกลุ่มบุคคล

  โรงเรียนอนุบาลตรัง ชั้น ๑ อาคารเรียน ๕  ตั้งแต่วันที่  ๕ – ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  เว้นวันหยุดราชการ

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 

  เกี่ยวกับ บริษัท

  โรงเรียนอนุบาลตรัง
  โรงเรียนอนุบาลตรัง ตั้งอยู่เลขที่ 32 ถนนเจิมปัญญา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000
  075218818

  ข้อมูลงาน

  สถานะ: Open ตำแหน่งงานว่าง: 2 ประเภทงาน: ชั่วคราว ประสบการณ์: - เงินเดือน: ตามตกลง วันที่เผยแพร่: 05 พ.ย. 2020 หมดอายุใน: 1 สัปดาห์

  สมัครงาน

  Sorry! application is not available.

  Related Jobs

  Report this job

  Submit report
  ชื่อ

  ระบุชื่อของคุณ

  อีเมล

  เขียนที่อยู่อีเมลของคุณ

  Type

  เขียนที่อยู่อีเมลของคุณ

  Write message

  Write your detail message.

  Please prove you are human.