ตัวอย่าง รายละเอียดงาน คัดลองได้เลย

คุณสมบัติ
1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช.
2.อายุ 25 – 40 ปี
3.ใช้โปรแกรม MICROSOFT OFFICE/PHOTOSHOP ได้ในระดับดี
4.มีบัตรประจำตัว
5.มีประสบการณ์ทางด้านการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
6.สามารถใช้ภาษาอังกฤษ จีน ในการสื่อสารได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7.บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
8.มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงออก มีใจรักในงานที่ทำ
9.มีความสามารถด้านการถ่ายรูป

เอกสารการสมัครงาน
1.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
3.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รุป
4.ใบผ่านเกณฑ์ทหาร
5.สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
6.เอกสารอื่นๆ

สนใจเข้ามาเขียนใบสมัครได้ที่
222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ได้ทุกวันจันทร์ – วันเสาร์
เวลา 08.30 – 11.30 / 13.30 – 16.30 น.(ยกเว้นวันหยุดราชการ)

สอบถามได้ละเอียดได้ที่
0965073584 (คุณชล)
trangconner@gmail.com